Overzicht belangrijkste inspectiesignalen

Inspectiesignalen en adviezen VROM-Inspectie

De afgelopen jaren zijn er door VROM-Inspectie diverse belangrijke adviezen en inspectiesignalen uitgebracht, die veelvuldig in de pers besproken zijn.


Enkele van de belangrijkste zijn:

  • Inspectiesignaal “brandwerendheid woningscheidende constructies”. Dit naar aanleiding van diverse woningbranden in o.a. de gemeenten Haarlemmermeer en Zaanstad, waarbij bleek dat de vereiste WBDBO van minimaal 20 minuten, niet gehaald werd. Het gevolg was, dat er binnen enkele minuten, brandoverslag was naar de naastgelegen woningen. De verwachting is, dat dit probleem bij waarschijnlijk 280.000 woningen zou kunnen voorkomen, gezien de gelijke bouwwijze;
  • Advies “constructieve veiligheid gevels en glazen overkappingen”. Dit naar aanleiding van diverse incidenten waarbij o.a. zware gevelbeplatingen van de gevel loskwamen, en totale metselwerk kopgevels door problemen met spouwankers bezweken. Met name de problemen met de metselwerk kopgevels (spouwankers) blijken extra aandacht nodig te hebben, gezien de eerste inspectieresultaten. Uitkomst van de eerste actie door de gemeente Den Haag is dat na onderzoek blijkt dat van de eerste 25 flatgebouwen er 20 dusdanige gebreken vertonen dat herstelwerkzaamheden nodig zijn. De inschatting van de gemeente is dat van de overige 500 risicovolle flatgebouwen minimaal 30% dusdanige gebreken vertoont dat herstelwerkzaamheden nodig zijn;
  • Inspectiesignaal “oude balkons met een stalen draagconstructie”. Dit naar aanleiding van een bezweken balkon in Rotterdam en een nader onderzoek bij 1300 soortgelijke balkons. De resultaten waren verontrustend aangezien 17% van de onderzochte balkons in een slechte tot zeer slechte onderhoudsstaat verkeerde en 42% in een matige onderhoudsstaat verkeerde;
  • Advies “instorting van lichte platte daken”. Dit naar aanleiding van diverse incidenten waarbij de stalen dakconstructie onvoldoende bestand bleek voor wateraccumulatie (opeenhoping van water). Met name in augustus 2002 zijn er bij zware regenbuien diverse daken ingestort. Vooral de instortingen van daken van gebouwen met een publieksfunctie (Ikea, zwembad de Banakker, zwembad Blijwater, enz.) veroorzaakten maatschappelijke onrust, hoewel er gelukkig geen persoonlijk letsel heeft plaatsgevonden.
banner-inspectiesignalen-1